De Groene agenda van december 2019:
Meerjarenplan

De gemeenteraad van 23 december 2019 was een erg technische vergadering, waarin een overzicht van het nieuwe Meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente werd besproken.

Het volledige meerjarenplan vindt u op:
https://www.keerbergen.be/file/download/4678/A097416CA3FDB292976EFDED56ABDFF4 

De Groene Agenda van november 2019:
Gecoro, Zio en Led

01.

GeCoRo 
Via de website van de gemeente, via Keerinfo en de informatieborden wordt burgers gevraagd zich kandidaat te stellen voor de verschillende adviesraden of voor de GeCoRo (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) . Maar wie via de website zijn gegevens invult, krijgt geen antwoord. Meer nog, de Adviesraden (niet allemaal, de milieuadviesraad werkt perfect), vinden plaats in hun oude samenstelling, zonder dat de burgers die zich kandidaat gesteld hebben hiervan op de hoogte zijn, laat staan hierop aanwezig kunnen zijn.

Groen vindt dit een totaal gebrek aan respect voor de burgers en een verkeerd signaal voor mensen die zich willen engageren in de gemeente en wil weten wat de stand van zaken van de verschillende adviesraden, van de GeCoRo? Bovendien vindt Groen raadslid Kestens dat de gegevens van de Adviesraden (leden, verslagen van vergaderingen...) uniformer en vollediger op de website terecht zouden komen. 

02.

Petitie Zio Luxury après ski event 2019 
Groen raadslid Kestens brengt de petitie van ongeveer 120 bewoners van de Molenstraat tegen het Zio Luxury après ski event op de gemeenteraad. De burgers beklagen zich hierin over de geluidsoverlast en de overlast van geparkeerde auto’s op de openbare weg en in voortuinen bij de vorige editie. Voorts vinden de buurtbewoners het niet kunnen dat het gemeentebestuur hierover van tevoren niet heeft gecommuniceerd met de buurt.

De toegestane geluid- en buurtoverlast van dit evenement staat, zo vindt Groen Keerbergen, in schril contrast met het reglement voor elke burger die De Rooden Leeuw huurt. Die moet zich (voor de rust van de omwonenden) in de ruimte zelf beperken tot rustige achtergrondmuziek.
Groen vraagt of zo’n grootschalig privé-initiatief in de openbare ruimte wel kan en of hiervoor dezelfde regels gelden als voor gemeentelijke organisaties. 

03.

VerLEDding van de openbare verlichting
Groen raadslid Iwens vraagt of het bestuur net als andere naburige gemeenten wil samenwerken met Fluvius om de openbare verlichting systematisch te vervangen door LED verlichting. Hierdoor gaat de CO2 uitstoot drastisch naar beneden en daalt ook de energiefactuur significant.
Zie ook: http://www.burgemeestersconvenant.be/maatregelentool-emissiereductie

Voor het verslag van de Gemeenteraad:
https://www.keerbergen.be/file/download/4594/F8AA9BB173C30D5D4B39E38447935F94 


De Groene agenda van september 2019:

01

Waterplan en herbebossing

Helaas moesten we in de gemeenteraad nog eens terugkomen op de waterhuishouding in de gemeente. Er staat nog nauwelijks water in de Raambeek, de plassen in de Broekelei staan droog, nog altijd komt de bemaling bij bouwwerken rechtstreeks in de riolering terecht. In de Krommeweg wordt zelfs bemaald richting riolering, nog voor een spade in de grond gestoken wordt. Het bestuur moet bouwwerven beter controleren en bij overtredingen boetes opleggen.
Groen dringt erop aan dat het bestuur werk maakt van een globaal plan rond grondwater, bosbeheer en drinkwatergebruik. 

02

Sluikstort

De laatste tijd zijn er opnieuw veel klachten over sluikstorten aan de glascontainers op het perceel tegenover The Lake. Er worden volledige zakken afval naast de glasbollen achtergelaten. Is hier al aan een structurele oplossing gedacht? Wordt hier in de toekomst ook een ondergrondse container geplaatst?

SEPTEMBER Beknopt verslag Gemeenteraad volgt

De Groene agenda van juni 2019:
Filmprogrammatie

De middagprogrammatie van GC Den Bussel is nu erg toegespitst op 60-plussers. Dat is prima en het succes van Busselen na de noen bewijst dat er duidelijk nood aan is. Ook films worden enkel om 14 uur geprogrammeerd en lijken (zie de begeleidende tekst in het programmaboekje) ook voor hetzelfde publiek bedoeld.Hierdoor kan een grote groep Keerbergenaren nooit van het filmaanbod genieten. Is er een verklaring waarom het overigens sterke filmaanbod niet ’s avonds herhaald kan worden voor werkende volwassenen of studenten? Is het misschien ook geen goed idee om in de toekomst schoolgaande jeugd voor sommige middagfilms uit te nodigen?

JUNI Beknopt verslag Gemeenteraad
https://www.keerbergen.be/file/download/4277/3C15BF54859376CF9559BC5252D3EA3E 

De Groene agenda van mei 2019:
Water en ecologische Molenfeesten

01.

In een periode dat het grondwaterpeil in onze regio alarmerend laag is, blijven aannemers van bouwwerken het water dat ze oppompen gewoon in de riolering afvoeren. Dat is niet alleen onverantwoord bij een grondwaterstand waarbij vijvers leeglopen, planten en bomen verdorren, het is gewoon verboden (Vlarem-wetgeving). Dat kan alleen als er werkelijk geen alternatief is en er aangepaste oplossingen voor de buurt voorzien zijn, heffingen worden betaald. Een debiet-meter moet voldoende controle toelaten. Groen (Kestens) vroeg dan ook streng toe te zien op die bemaling en inbreuken te sanctioneren.

02.

Groen (Iwens) vond in de notulen van het schepencollege van 25 april dat er geen nieuwe aanbesteding te vinden was voor het vuurwerk op de molenfeesten, die vorig jaar omwille van droogte werd afgelast. Ook toen al. T&T Fireworks uit Lummen ging (zoals contractueel was afgesproken ) op zondag 28/7 het vuurwerk verzorgen, afhankelijk van de weersomstandigheden. Groen wilde weten of het dit keer ook een diervriendelijk vuurwerk kon zijn (geen lawaai) zoals eerder op onze gemeentereceptie in januari. Dat werd door iedereen positief ervaren.

03.

Voorts vroeg Groen om aan de verenigingen een inspanning te vragen om alle afval te sorteren en het gebruik van wegwerpplastics te beperken en zoveel mogelijk te werken met herbruikbare bekers. Dit is dan meteen een goede oefening als voorbereiding op de verplichting die begin 2020 van kracht gaat.

De Groene agenda van april 2019:
Inspraak, veilig fietsen en wegwerpplastic

01.

Groen (Kestens) wil de burgers meer en sneller inspraak geven in de gemeente en wil de mogelijkheid openhouden voor rechtstreekse vragen aan de leden van het schepencollege en gemeenteraadsleden, zoals dat in sommige gemeenten wel kan. Het bestuur ging daar niet mee akkoord en vond - in tegenstelling tot Groen - de middelen die de burger heeft om iets op de agenda te zetten voldoende. Wel ging het bestuur in op de vraag van Groen om bij de agendapunten van de Gemeenteraad meer toelichting te geven. Wie ingeschreven is ….

02.

De verkeersveiligheid van sommige fietspaden laat vaak erg te wensen over. Groen stelde voor om op bepaalde plekken het fietspad leesbaarder te maken met een grote rode strook. Die methode heeft zijn nut al op meerdere plaatsen bewezen. SCHEPEN Eggers beloofde te onderzoeken of een rode kleur een technische goede en duurzame oplossing is voor alle zijstraten van de invalsbanen.

03.

Groen vroeg aandacht en steun voor de actie "Mei plastic vrij”, nadat de Groene fractie op heel wat evenementen had geconstateerd dat er nog steeds veel wegwerpplastic wordt gebruikt bij door de gemeente georganiseerde evenementen. Bij een actie van Groen op de markt op vrijdag, bleek ook dat de handelaars zelf echt vragende partij zijn om plastic zakjes te verbieden, zoals dat in Brussel en Wallonië al het geval is.
De gemeente ondersteunde de actie “mei plastic vrij” op de website en de led-schermen wordt melding gemaakt van deze actie.  

De Groene agenda van maart 2019:
geld, water en bomen

01.

Onze Groene Raadsleden Guy Kestens en Doreen Iwens hadden op de Gemeenteraad van 25 maart vragen bij de hoge uitgaven (meer dan 500.000 euro) die het bestuur o.a. voorziet voor de renovatie van het gemeentehuis. Die zijn volgens het bestuur dringend nodig. Maar kan dat zo maar zo lang er geen beleidsplan is? Dat wilden de Groene raadsleden graag weten, maar ze moesten zich tevreden stellen met de uitleg dat die plannen pas in juni klaar zijn, zoals bij de vorige legislatuuur.

02.

Bovendien bracht Groen de bevoegde Schepen Eggers ervan op de hoogte dat de gemeente voor die renovatie bij Fluvius subsidies kan aanvragen. Vlaanderen maakt voor lokale duurzame energieprojecten 6 miljoen euro vrij. Tot 29 april kan ons bestuur nog projecten indienen. Dringend aan de slag dus, beste bestuurders. Tot slot: onze vraag om op het dak van het Administratief Centrum in een coöperatie met de burgers zonnepanelen te plaatsen werd afgewimpeld met de opmerking dat dat ook nog kon op Den Bussel en de Sporthal. Waarvan akte.

03.

Voorts zetten de raadsleden Kestens en Iwens de zorgwekkende grondwaterstand in onze regio en de gevolgen van de zware storm van zondag 10 maart, als belangrijke eigen punten op de agenda. Het gemeentepersoneel heeft de dagen na de storm wel schitterend werk verricht, maar Groen wil een meer structurele aanpak van het bosbeheer en de waterhuishouding.