Eerlijker

Als het van Groen Keerbergen afhangt, gaat het volgende gemeentebestuur voor een democratisch en coöperatief Keerbergen. We willen dat burgers meedenken, meepraten, meewerken. Zo komen we tot een gemeente waar integriteit en goed bestuur voor betrokken burgers centraal staat.

Adviesraden
Dat kan en moet meer dan nu het geval is via de bestaande adviesraden (sport, senioren, cultuur, jeugd, milieu, mobiliteit sociale raad), maar ook via nieuwe wijkraden. Die raden vormen de basis van democratische besluitvorming. Beslissingen worden zo veel mogelijk van onderuit genomen, binnen het kader van de wetgeving van de hogere overheden. De individuele burgers kunnen vragen, bekommernissen en opmerkingen kwijt via de Meldingen op de gemeentelijke website onder “Ik heb iets te melden”.
De bestaande adviesraden ondersteunen nu al het beleid, maar zullen in de toekomst hun vergaderdata en vergaderagenda systematisch communiceren. Zo blijft elke burger op de hoogte van wat de verschillende adviesraden bespreken en beslissen. Het bestuur houdt rekening houden met de adviezen van de adviesraden.

Wijkraden
De nieuwe wijkraden stimuleren de samenhang van de buurt door allerhande initiatieven (buurtfeest, zieken een handje toesteken, opvang van kinderen, huiswerkhulp …), nemen initiatieven als autodelen, groepsaankopen energie en signaleren via de wijkagent problemen van algemeen belang (al dan niet via de website).

De gemeenteraad
In de gemeenteraad nemen de raadsleden hun rol ernstig en stemmen, waar het moet, in eer en geweten. De gemeenteraad wordt een echte burgerraad. De burgers worden vooraf geconsulteerd en kunnen in wijkraden ook vragen formuleren voor de gemeenteraad. Zo krijgt de burger directer inspraak en zo groeit het wederzijds vertrouwen tussen burger en bestuur.

Transparante Communicatie
De communicatie met de burger moet beter, frequenter, systematischer en opener. Op momenten van langdurige wegenwerken, zoals aan de Putsebaan, moet er er een constante open lijn met de burgers zijn. Keerbergen maakt nu te weinig gebruik van sociale media. De Keerinfo moet een frissere look krijgen en een duurzame aanvulling bij de snelle sociale media.
De openingsuren van het gemeentehuis evalueren we. We houden rekening met oudere burgers die niet of weinig vertrouwd zijn met digitale communicatie.