Gezonder

Groen en duurzaam Keerbergen

Keerbergen moet een groene gemeente blijven. En dat betekent uiteraard dat we ons als burgers
samen inzetten voor een goed milieubeleid en in overleg met de Milieuraad.
Concreet betekent dat voor Groen Keerbergen: bescherming van bestaand groen, geen verkavelingen meer. maar inbreiding van de woonzones.
Betere en gecontroleerde uitvoering van de kapvergunningen en herbeplantingen en inzetten op meer natuurlijke beplanting (bij- en vlindervriendelijke struiken ipv bijvoorbeeld buxussen). We geven meer steun aan Natuurpunt.

Milieuvriendelijke materialen
Voorts gebruiken we bij het herstellen en het opnieuw aanleggen van de straten milieuvriendelijke en duurzame materialen. Ook de burgers stimuleren we, zo mogelijk met subsidies (IGO), om duurzamere materialen te gebruiken als waterdoorlatende opritten, regenwaterputten, zonneboilers, isoleren van daken en muren, regenwater voor toiletten. Het rioolwater en hemelwater worden over de hele gemeente gescheiden, zoals de Vlaamse overheid overigens voorschrijft.

Groene energie
Burgers en bestuur richten samen een energiecoöperatie op voor een (grotendeels) energie-onafhankelijk en klimaatneutraal Keerbergen. Zo investeren we samen in zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen, schrijven ons in op groepsaankopen voor muur- en dakisolatie (via IGO).

Schoon water en schone bodem zonder vervuiling
We eisen een volledig en openbaar onderzoek naar de vervuiling rondom de Raambeek en bekijken welke maatregelen nodig zijn om beken en plassen schoon te houden. Er zijn nog aardig wat beken, die niet voldoende geruimd worden (Broekelei).
Via een sensibiliseringscampagne leren Keerbergenaars alternatieven kennen voor verboden pesticiden en insecticiden. We vermijden zoveel mogelijk zwerfvuil door strengere boetes en we ijveren voor het snel invoeren van statiegeld op blik en petflessen.

Leren in schone lucht
De schoolomgeving wordt (zoveel mogelijk) autovrij en dus tegelijk NO2 - en fijnstof vrij. (zie Veilig mobiel Keerbergen). Leren in een gezonde omgeving gaat immers zoveel beter.  

Veilig mobiel Keerbergen

Groen Keerbergen wil de mobiliteit in Keerbergen organiseren via het bekende STOP-principe: eerst de Stappers, dan de Trappers, dan het Openbaar Vervoer en ten slotte het Particulier
autogebruik. Daarin volgen we trouwens het advies van de Mobiliteitsraad.

We werken de huidige verkeersknelpunten weg met een betere signalisatie, asverschuivingen, drempels en allerlei andere snelheidsbeperkende maatregelen. Kortom de inrichting van de straten moet goed leesbaar worden, zodat je als weggebruiker duidelijk weet wat er van je verwacht wordt.

Veilig stappen
Voor de Stappers zorgen we, zeker in de dorpskern en de Papestraat, voor veilige voetpaden die aangepast zijn voor senioren en mensen met een beperking (rollators en rolstoelen) en voor jonge ouders met kinderwagens. De trage wegen voorzien we van voldoende rustpunten.

Veilig fietsen
Fietsen moet over de hele gemeente veiliger worden. Fietspaden die in slechte staat zijn worden snel hersteld en op termijn grondig heraangelegd . Met simpele witte strepen op het wegdek en een bord maken we van een straat snel een fietsstraat. We bouwen een fiets-circulatieplan uit dat alle wijken en bestemmingen verbindt met veilige fietsstraten, bruikbare trage wegen, wegen met goed afgescheiden fietspaden. Voorts voorzien we overal degelijke fietsenstallingen en op het gemeenteplein (ook aan Den Bussel en de sporthal) oplaadpunten voor elektrische fietsen, waardoor fietsen aangemoedigd wordt.

Veilig rijden
Autogebruik is onvermijdelijk en we geven de auto zijn plaats in het verkeer. Maar in een landelijke gemeente als Keerbergen moeten we over de snelheid van de auto goede afspraken maken. De snelheidszones worden uniform: zone 30 binnen bebouwde kom, zone 50 op de andere gewone wegen en zone 70 op verbindingswegen met andere gemeenten. De dorpskern moet autoluw worden.
En voor alle weggebruikers telt: meer en betere waarschuwende controle van de politie. Autobestuurders hebben maar best een respectvolle lichtere voet, parkeren niet op fietspaden en voetpaden. Maar ook fietsers houden zich aan de wegcode.

Basisbereikbaarheid
We organiseren vanuit Keerbergen via een combinatie van openbare en particuliere initiatieven de mobiliteit op maat van de burger. Lijnbussen naar Haacht, Mechelen, Heist-op-den-Berg, Lier,
Aarschot, en Leuven. Het aantal stops wordt verhoogd, met bijvoorbeeld een heel belangrijke stop aan dec sporthal. De lijnbus verdwijnt uit het centrum en verhuist naar de Oudstrijderslaan, achter de Kerk. Kleinere (elektrische) busjes (belbus) van de wijken naar het centrum.

Als alternatief promoten we het (elektrisch) autodelen vanop het gemeenteplein, waar we ook nog meer oplaadpunten voor elektrische auto’s voorzien. In samenspraak met commerciële ( Partago) en particuliere autodeelplatformen (Caramigo, Cozycar) bouwen we en autodeelpark uit.

Veilig wonen
En tot slot nog dit: Veiligheid in en om het huis kun je het best garanderen met betrokken buren. Een goed functionerende wijkraad en een wijkagent die een oogje in het zeil houdt, zijn onmisbaar. BIN’s kunnen     daarbij (eventueel) een hulp zijn, maar ze mogen geen ondoordachte kliklijn worden. 

Sportief Keerbergen

Iedereen op stap en op de fiets
Groen Keerbergen wil iedereen aan het stappen en het fietsen krijgen, dat is de beste manier om
gezond te blijven. Hoe meer wandelwegen en trage wegen, hoe leuker het is om te stappen. Hoe beter de fietspaden, hoe meer mensen geneigd zijn hun fiets te nemen. ook voor boodschappen.
Hoe meer speelpleintjes in de wijken, hoe meer onbezorgde spel- en ontspanningsmogelijkheden.

Iedereen in de sportclub
Dat Keerbergse sportclubs succesvol zijn, is een understatement. We moeten dan ook zeker de
accommodatie voor hockeyclub en de Gympies uitbreiden. Maar tegelijk moeten we een degelijk verkeersplan voor de sporthal ontwikkelen. Jongeren moeten veilig naar de sporthal kunnen fietsen of stappen, liefst via een apart fietstraject. Een bushalte van een plaatselijk busnetwerk zou het autoverkeer sterk doen afnemen.
Ook zorgen we ervoor dat andere verenigingen deze terreinen en zalen ook kunnen gebruiken /
huren.

Iedereen in de sporthal
Een sportbeleid functioneert pas echt goed, wanneer de verschillende raden (sociale raad, sport-, jeugd- en seniorenraad), de zorginstellingen en de scholen met elkaar overleggen. We vergemakkelijken de drempels voor invaliden, voor zwakkeren en voor ouderen. We stellen de sporthal zoveel mogelijk open voor de scholen